Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer mondeling of schriftelijk opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
1.2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan mw mr. J.M. Ockhuysen, notaris te Arnhem.
1.3. Onder werkzaamheden worden verstaan alle werkzaamheden waaraan krachtens een door opdrachtnemer aanvaarde opdracht uitvoering is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht danwel behoren te worden verricht.

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten die de opdrachtgever en de opdrachtnemer zijn aangegaan en op alle offertes van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde geldt voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn verklaard op de door opdrachtnemer verleende specifieke diensten. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Totstandkoming en duur overeenkomst

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat een door opdrachtgever verstrekte opdracht door opdrachtnemer is geaccepteerd. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Informatieverstrekking door opdrachtgever

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht naar zijn oordeel nodig heeft, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze, ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan deze verplichting heeft voldaan.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

5.1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Bij de uitvoering van de opdracht zal opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal hij naar beste vermogen met de belangen van opdrachtgever rekening houden.
5.2. Opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomsten met de opdrachtgever gebruik te maken van de diensten van derden, alsmede om goederen en/of waardepapieren van de opdrachtgever aan derden in bewaring te geven. Opdrachtnemer zal bij de keus van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor zover de ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van hun werkzaamheden willen beperken, houden alle aan opdrachtnemer gegeven opdrachten de bevoegdheid van opdrachtnemer in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor onverhoopte tekortkomingen van ingeschakelde derden is uitgesloten.
5.3. Niet alleen de opdrachtnemer, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliŽnt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers van opdrachtnemer met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij het kantoor van opdrachtnemer hebben verlaten.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat opdrachtnemer onder die verzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of die bedragen, waarop de door opdrachtnemer gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat opdrachtnemer onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) draagt.
6.2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden samenhangen.
6.3. De onder 6.1 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

Artikel 7 Opzegging

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan de wederpartij. Indien de opdrachtnemer de overeenkomst ter opzegging beŽindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

Artikel 8 Honorarium en betaling

8.1. Opdrachtnemer heeft vůůr de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, tot op het moment dat opdrachtgever het door de opdrachtnemer gevraagd voorschot heeft betaald voor de te verrichten werkzaamheden, danwel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
8.2. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, in Euro's, door middel van overmaking van het factuurbedrag ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
8.3. Bij gebreke van betaling binnen de in artikel 8.2 genoemde termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen, tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, inclusief de interne kosten van opdrachtnemer en de kosten van door hem in te schakelen derden, zijn volledig voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag, echter met een minimum van 150 Euro.

Artikel 9 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.